ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

Het werkgeheugen van kinderen

meteen auditieve of communicatieve beperking

Definition of working memory profiles in children with auditory and/or communicative disorders

Dit is een onderzoeksproject in het kader van de ZonMW Auditief/Communicatief ZG Expertise projecten. De looptijd is vanaf september 2021 tot september 2023.

 

Achtergrond

Het verbaal werkgeheugen is belangrijk voor het tijdelijk vasthouden van informatie voor het kunnen verwerken en begrijpen van taal. Bij kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis is vaak sprake van werkgeheugenproblemen. Hierdoor wordt de taalontwikkeling bij beide groepen kinderen bemoeilijkt. Er zijn geen test- en behandelprogramma’s beschikbaar die de volledige range aan relevante verbale werkgeheugen aspecten omvatten.

 

Onderzoek

Op dit moment wordt met een brede set van bestaande subtaken uit meerdere verschillende bestaande tests een groep van 140 kinderen van 7 tot en met 10 jaar, met een gehoorverlies of met een taalontwikkelingsstoornis onderzocht, zowel uit het regulier als speciaal onderwijs. Inmiddels zijn er ruim 70 kinderen onderzocht. Er worden uitgebreide individuele verslagen gemaakt voor school/ouders. De medewerking van scholen en audiologische centra is erg groot en de reacties van kinderen, leerkrachten en ouders zijn heel positief.
 

Verwachte output

Op basis van de uitkomsten op verschillende werkgeheugen onderdelen willen we algemene kenmerken, sterke en zwakke kanten, vaststellen in de zogenaamde profielen. Vervolgens worden specifieke behandeladviezen opgesteld gericht op de belangrijkste werkgeheugen profielen. Hierbij werken we samen met professionals uit de zorg en het onderwijs, belangenverenigingen en natuurlijk met ervaringsdeskundigen, uit Nederland en Vlaanderen.

Beschikbaarheid van gerichte behandeladviezen op basis van inzicht in de sterke en zwakke aspecten van het verbale werkgeheugen van kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis.

 

Projectgroep

dr. M. Langereis, dr. A. Vermeulen, dr.ir. J.E. van Dijk (Pento),

Prof. dr. A. van Wieringen (KU Leuven) en dr. B. Franck (Auris).

 

 Contact

Heb je vragen of ideeën, neem contact op met Margreet Langereis M.Langereis@Pento.nl

sponsors Cochlear MED EL Oticon Phonak Bellman Advanced Bionics CIICA EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook