ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen

met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft een vierjarige project (2003-2007) ondersteund rond een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving. Projectleider was Gerard Spaai van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) te Amsterdam.
Centraal in het project stond de vraag hoe taalontwikkeling van jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving, optimaal gestimuleerd kan worden. Om inzicht te verwerven in de wijze waarop het taalaanbod van invloed is op de taalontwikkeling van vroegdove kinderen met een CI, werd de taalontwikkeling van een groep vroegdove kinderen in een tweetalige omgeving vergeleken met de taalontwikkeling van een groep vroegdove kinderen in een eentalige omgeving. De taalontwikkeling van beide groepen kinderen werd opgevolgd over een periode van drie jaar. Voor de groep vroegdove kinderen in de tweetalige omgeving, betrof dit zowel de ontwikkeling van het gesproken Nederlands als de ontwikkeling van de Nederlandse Gebarentaal. Voor de groep kinderen die opgroeit in een eentalige omgeving betrof dit alleen de ontwikkeling van het gesproken Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). De aldus verworven inzichten werden gebruikt als basis voor een te ontwikkelen programma voor het effectief en efficiënt begeleiden van jonge, dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving. Een nevenproduct was een protocol voor het volgen van de ontwikkeling van auditief-perceptieve vaardigheden, gesproken taal en communicatieve vaardigheden van jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving.
Naast NSDSK, KIDS en ONICI, werdnog samengewerkt met de Technische Universiteit Eindhoven (afdeling waarneming en geluid) en het Nottingham Paediatric Cochlear Implant Programme.

In het jaarverslag van 2003 van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) werd het project uitvoerig besproken en vind je de neerslag van een interview met Leo De Raeve.

In december 2007 liep dit project ten einde en werden de resultaten weergegeven in een uitgebreid eindrapport. Je kan dit eindverslag hier als pdf-file downloaden.
Een nevenproduct van dit onderzoeksproject was de ontwikkeling van een informatiebrochure voor ouders en professionelen die jonge dove kinderen met een cochleair implantaat begeleiden. Het uitgangspunt is dat ouders en begeleiders op een plezierige en ontspannen manier kunnen communiceren met het kind. Het boek is opgebouwd uit zes hoofdstukken; de stand van zaken rondom cochleaire implantatie, de hoorontwikkeling, de preverbale communicatie, de ontwikkeling van gesproken taal en gebarentaal, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolkeuze. In elk hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over de ontwikkeling van horende kinderen én van dove kinderen met een CI. Daarnaast worden praktische tips voor ouders en begeleiders gegeven over de omgang met het kind. Het boek is een combinatie van recente wetenschappelijke bevindingen, aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK, Amsterdam) en van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS, Hasselt), heeft het boek samengesteld.
Het boek is voor 15 euro (exclusief verzendkosten) verkrijgbaar via de NSDSK (nuilenburg@nsdsk.nl ), KIDS (leo.deraeve@kids.be ) en ONICI (info@onici.be ). Meer info erover vind je in de rubriek 'revalidatiemateriaal'

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook