ONafhankelijk Informatiecentrum
over Cochleaire Implantatie

Gelijkaardige

artikels

Het werkgeheugen van kinderen meteen auditieve of communicatieve beperking

De definitie van werkgeheugenprofielen bij kinderen met een auditieve/communicatieve beperking.

Lees meer

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

ONICI voor periode 2022-2024 erkend als lid van WHO's World Hearing Forum

Lees meer

'Living practice guidelines' voor volwassenen met een CI

Binnen dit project worden richtlijnen ontwikkeld voor goede praktijken op vlak van cochleaire implantatie bij volwassenen.

Lees meer

VOICE-project, een Erasmus+ project

Vocational education and training for speech and language therapists and parents for rehabilitation of children with cochlear implants

Lees meer

'Comm4CHILD', Europees project met 15 ESR-studenten

'Comm4CHILD' , een Europees project met 15 ESR-studenten die een opdracht uitvoeren rond communicatie bij kinderen met een gehoorverlies

Lees meer

Internationale Delphi Consensus studie over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen

Leo De Raeve maakt deel uit van de expertengroep CAPAC binnen een Internationale Delphi studie over cochleaire implantatie bij volwassenen

Lees meer

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten

MOSAICS, een Europees Industrieel doctoraatsproject rond hoorimplantaten start in oktober 2019 (tot september 2023)

Lees meer

Project van Katholieke Hogeschool VIVES Brugge voor ouders van een jong doof kind

Project: A Step Forward to Informed Consent and Informed Choice for Parents of Young Cochlear Implant Candidates, startte in het voorjaar 2014.

Lees meer

Een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een CI in een tweetalige omgeving

Het Nederlands Revalidatie Fonds heeft van 2003 tot 2007 subsidie verleend aan een vierjarig project over een begeleidingsprogramma voor jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving.

Lees meer

HATCI: Hulp bij Auditieve Training

na Cochleaire Implantatie met succes beëindigd

Van 1 juni 2008 tot 1 april 2009 liep het demonstratieproject HATCI binnen het Stevin-project van de Nederlandse taalunie. Aan het HATCI-project waren naast ONICI, de K.U.Leuven, departement Elektrotechniek (ESAT) en Advanced Bionics NV betrokken. Zoals we allemaal weten moeten mensen na een cochleaire implantatie terug leren horen. Na de ingreep moet de patiënt zich immers aanpassen aan zijn of haar nieuwe manier van horen. Binnen de logopedische behandeling wordt hiervoor o.a. gebruik gemaakt van "speech tracking", een auditieve oefening waarbij onder begeleiding van een spraaktherapeut de patiënt een voorgelezen tekst zin na zin moet nazeggen. Naast het auditieve aspect zijn deze oefeningen ook belangrijk voor de algemene taalontwikkeling van kinderen. Hun beheersing van zinsbouw, grammatica en woordenschat kan gradueel opgebouwd worden door de complexiteit van de voorgelezen teksten te verhogen.

 
Het project HATCI richt zich op de ontwikkeling van een computerpakket dat gebruik maakt van automatische spraakherkenning (ASH). De doelgroep zijn zowel kinderen als volwassenen die reeds over een goede articulatie beschikken, maar voor wie de hoorvaardigheid, de woordenschat en de zinsontwikkeling evenals het auditief geheugen verder gestimuleerd moeten worden. In de applicatie zal vooraf opgenomen spraak, al dan niet vergezeld van het mondbeeld, aan de patiënt aangeboden worden. De herhaling van deze uiting wordt opgenomen en beoordeeld d.m.v. ASH. 
De applicatie kan ingezet worden als meetinstrument of als therapeutisch instrument. In het eerste geval beperkt de functionaliteit zich tot het registreren van het aantal woorden dat per minuut correct kan worden herhaald. De computer houdt de herhalingsfouten bij en berekent een score foutsoort. In het tweede geval wordt feedback gegeven aan de patiënt. Binnen het project wordt gezocht naar een optimale manier van feedback. Bij gebruik van automatische spraakherkenning is er verhoogde kans op verkeerdelijk gedetecteerde fouten (valse positieven), wat erg storend zou zijn voor de patiënt en mogelijk het leerproces nadelig zou beïnvloeden. 
 
De keerzijde van de medaille is dat ook een substantieel aantal fouten ongedetecteerd blijven. Desalniettemin gaan we ervan uit dat dit ondersteuningmiddel ook onder deze omstandigheden een positief effect zal hebben op het leerproces.In het 10 maand durende project wordt in eerste instantie leermateriaal aangemaakt, opgenomen en voorzien van een annotatie van verwachte herhalingsfouten. Parallel wordt de gebruikersinterface ontwikkeld en de ASH aangepast aan deze taak.
Praktische veldtesten bij CI-kinderen tussen 8 en 12 jaar wezen uit dat deze manier van trainen van het gehoor voor deze jongeren erg boeiend en leerrijk is. Bijgevolg zijn ze erg gemotiveerd om er mee te werken. 
Mits een aantal aanpassingen zou deze software makkelijk bruikbaar zijn in de dagelijkse revali-datie van kinderen, jongeren en volwassenen met een CI. Wij hopen dan ook dat er iemand bereid wordt gevonden om dit verder te commercialiseren. Geïnteresseerden mogen altijd contact op nemen met één van de projectmedewerkers.
 
Een publicatie van HATCI door Filiep Vanpoucke verscheen in het tijdschrift Dixit, een tijdschrift over toegepast taal- en spraaktechnologie is hier te downloaden.

sponsors Cochlear MED EL Oticon Sonova Advanced Bionics Phonak EURO-CIU

ONICI
ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
Leo De Raeve
Waardstraat 9
B3520 Zonhoven
België

Email:
Tel: +32 (0)11 816 854
Mobiel: +32 (0)479 716 120
Skype: leoonici

vind ons op Facebook